ANBI verantwoording

Inleiding

Stichting Heemkunde Markelo beschikt over een door de belastingdienst afgegeven zogenaamd ANBI-certificaat (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat onze vereniging geen schenkings- of successierecht is verschuldigd wanneer derden ons iets schenken of in hun testament als begunstigde hebben aangemerkt.

Ook wanneer u ons bedenkt met een gift (bijvoorbeeld in de vorm van een geldbedrag) dan kunt u deze gift aftrekken bij de belastingaangifte voor de inkomstenbelasting, of de vennootschapsbelasting (voor bedrijven).

Algemene gegevens

Naam instelling: Stichting Heemkunde Markelo
RSIN/Fiscaal nummer: 8047.88.765
E-mail info@shm.nl
Website www.shm.nl
Adres Kerkplein 41
Postcode 7475 AE
Plaats Markelo

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur van de Stichting Heemkunde Markelo:
L. Ensing, voorzitter
A.H. Vedders, secretaris
D.J. Scholte in ’t Hoff, penningmeester
G.J. Leferink, lid
J. Hargeerds, lid
K. Janzen, lid
H. Bomhof, lid

Doelstelling / Beleidsplan

Het vergaren van kennis over de geschiedenis van Markelo alsmede het op schrift stellen en uitdragen van deze kennis aan allen die hiervoor belangstelling hebben en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt.

Het bewaren van en toegang geven tot de historie van Markelo in woord en beeld.  Tot de activiteiten worden gerekend: het beheren van een historisch archief, het bijhouden van een fotoarchief, het archief toegankelijk laten zijn voor historisch- en genealogisch onderzoek, bevorderen van de belangstelling van de lokale historie en het uitgeven van een informatiebulletins.

Een redactieteam verzorgt 2x per jaar een periodiek. Deze uitgaven behandelen de geschiedenis van Markelo.

Onder de naam “Oude Toren” wordt een rubriek verzorgd op de digitale krant maarkelsnieuws.nl.

Nadat in het verleden al een aantal boeken over de geschiedenis van Markelo zijn uitgegeven is nu een team bezig met de heruitgave van het boek “Markelo Dorpsgeschiedenis”. Dit is een activiteit die meerdere jaren in beslag neemt.

Er is meegewerkt aan de totstandkoming van de Canon van de Hof van Twente. Terwijl ook de leerlingenversie van deze Canon is afgerond.

Recent is er een boek uitgegeven over de geschiedenis van Markelo in de Tweede Wereldoorlog.

Beloningsbeleid

Bestuursleden en medewerkers van de Stichting Heemkunde Markelo ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Financiële verantwoording Stichting Heemkunde Markelo

JAARREKENING 2018 2019

Ontvangsten:
Bijdragen donateurs 5812,70 5775,00
Jaarlijkse subsidie gemeente 2996,00 3057,00
Diverse sponsoren 1233,19 682,40
Huursubsidie gemeente 6669,40 6805,00
Verkoop oude boeken 869,00 729,00
Resultaat boek Kerspel Goor 273,20
Overige inkomsten 782,55 773,00
TOTAAL ONTVANGSTEN € 18636,04 € 17821,40

Uitgaven:
Huur Dienstgebouw 9541,80 9798,36
Drukkosten Chronycke 1928,02 1922,70
Verzendkosten Chronycke 348,60 348,00
Internet 590,45 620,45
Boeken e.d. voor bibliotheek 100,95 26,00
Kantoorbehoeften 683,21 751,03
Koffie e.d. 800,00 800,00
Apparatuur 99,00 1811,38
Overige uitgaven 1436,41 1356,17
TOTAAL UITGAVEN € 15528,44 € 17434,09

Voordelig saldo: € 3107,60 € 387,31

Saldi: Lopende rekening 1816,80 2080,71
Spaarrekening 13738,18 13739,18
Kas 211,25 333,65
  TOTAAL SALDI € 15766,23  € 16153,54