ANBI verantwoording

Inleiding

Stichting Heemkunde Markelo beschikt over een door de belastingdienst afgegeven zogenaamd ANBI-certificaat (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat onze vereniging geen schenkings- of successierecht is verschuldigd wanneer derden ons iets schenken of in hun testament als begunstigde hebben aangemerkt.

Ook wanneer u ons bedenkt met een gift (bijvoorbeeld in de vorm van een geldbedrag) dan kunt u deze gift aftrekken bij de belastingaangifte voor de inkomstenbelasting, of de vennootschapsbelasting (voor bedrijven).

Algemene gegevens

Naam instelling: Stichting Heemkunde Markelo
RSIN/Fiscaal nummer: 8047.88.765
E-mail info@shm.nl
Website www.shm.nl
Adres Kerkplein 41
Postcode 7475 AE
Plaats Markelo

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur van de Stichting Heemkunde Markelo:
L. Ensing, voorzitter
A.H. Vedders, secretaris
D.J. Scholte in ‘t Hoff, penningmeester
J. Hargeerds, lid
K. Janzen, lid
H. Bomhof, lid
J. Winterman, lid

Doelstelling / Beleidsplan

Het vergaren van kennis over de geschiedenis van Markelo alsmede het op schrift stellen en uitdragen van deze kennis aan allen die hiervoor belangstelling hebben en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt.

Het bewaren van en toegang geven tot de historie van Markelo in woord en beeld.  Tot de activiteiten worden gerekend: het beheren van een historisch archief, het bijhouden van een fotoarchief, het archief toegankelijk laten zijn voor historisch- en genealogisch onderzoek, bevorderen van de belangstelling van de lokale historie en het uitgeven van een informatiebulletins.

Een redactieteam verzorgt 2x per jaar een periodiek. Deze uitgaven behandelen de geschiedenis van Markelo.

Onder de naam “Oude Toren” wordt een rubriek verzorgd op de digitale krant maarkelsnieuws.nl.

Nadat in het verleden al een aantal boeken over de geschiedenis van Markelo zijn uitgegeven is nu een team bezig met de heruitgave van het boek “Markelo Dorpsgeschiedenis”. Dit is een activiteit die meerdere jaren in beslag neemt.

Er is meegewerkt aan de totstandkoming van de Canon van de Hof van Twente. Terwijl ook de leerlingenversie van deze Canon is afgerond.

Recent is er een boek uitgegeven over de geschiedenis van Markelo in de Tweede Wereldoorlog.

Beloningsbeleid

Bestuursleden en medewerkers van de Stichting Heemkunde Markelo ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Financiële verantwoording Stichting Heemkunde Markelo

  2020 2021
     
Bijdragen donateurs 5685,00 5482,50
Jaarlijkse subsidie gemeente 3152,00 3152,00
Diverse sponsoren 929,73 1984,22
Huursubsidie gemeente 7016,00 7016,00
Verkoop oude boeken 962,50 620,00
Sponsoren boek Markelo ons dorp 4625,00  
Verkoop boek Markelo Ons dorp   15781,50
Advertenties Chronyke 700,00 700,00
Project Oldenhof 2500,00  
Jubileum   375,00 
Overige inkomsten 25,37 392,41
TOTAAL ONTVANGSTEN € 25595,60 € 35503,63
     
Huur Dienstgebouw 10345,68 10345,68
Drukkosten Chronycke 1959,12 1849,32
Verzendkosten Chronycke 817,35 665,87
Internet 706,77 736,77
Kantoorbenodigdheden 228,91 245,41
Koffie e.d. 400,00 350,00
Apparatuur 728,32 2106,67
Project Oldenhof 2117,50  
Jubileum   2585,60
Kosten boek Markelo Ons dorp   19177,55
Overige uitgaven 1513,02 1014,37
TOTAAL UITGAVEN € 18816,67 € 39077,24
     
RESULTAAT *)  + € 6778,93 – € 3573,61
     
Lopende rekening 9069,37 1812,14
Spaarrekening 13740,55 17241,92
Kas 122,55 304,80
TOTAAL SALDI € 22932,47 € 19358,86
*) Voordelig saldo in 2020 is hoger dan normaal doordat de sponsoring voor het boek “Markelo ons dorp van toen tot nu” in 2020 is ontvangen terwijl de kosten pas in 2021 zijn gemaakt. Daardoor is er het saldo in 2021 negatief.