Belastingregisters

Volks- en veetellingen en belastingregisters

De Stichting Heemkunde Markelo heeft bij haar genealogisch onderzoek ten behoeve van het beschrijven van de geschiedenis van boerderijen en families niet alleen bronnen als Burgelijke Stand, DTB-registers en Bevolkingsregisters geraadpleegd. Ook werden vele registers, zoals leenregisters, belastingregisters, volkstellingen, veetellingen en dergelijke gezocht en gevonden en vervolgens in een leesbare vorm gepubliceerd. Verschillende van die registers worden hierna in samenhang en in een leesbare vorm, inclusief een korte toelichting, aan belangstellenden ter beschikking gesteld.

Nieuw = nieuw toegevoegd/gewijzigd in de laatste 3 maanden

Bijlagen

1188 Goederenregister graaf van Dale, heer van Diepenheim
  1475 Schattingsregister
  1601-1602 Verpondingsregister
  1602 Paardegeld- en reliquaregister
1642-1675 Vuursteden / verponding
  1674 Schadevergoeding Munsterse oorlog
  1675 Register hoofdgeld
  1675 Vuurstedenregister
  1682 Vuursteden- en ovenregister
  1683 Register 1000e penning
  1683 Register gepretendeerde armen
  1693 1000ste penning Kedingen
1693 Zoutgeld Kedingen
  1701 Register zoutgeld
  1706 Register vuurstedengeld (excl. Kerspel Goor)
  1711 Register 1000e penning
  1722 Verpondingsregister
  1725 Register hoofdgeld
  1734 Register 1000e penning
  1748 Volkstelling (incl. gezinssamenstelling)
  1749-1756 Register van aangegraven landen
  1750 Register hoofdgeld
  1751 Verpondingsregister
  1752 Vuurstedenregister
  1758 Register 1000e penning van het houtgewas
  1759 Register land en beesten, dienstbodengeld etc. (alleen Markelo)
  1767 Register hoofdgeld
  1779 Register land en beesten (alleen Markelo)
  1780 Register paardegeld en reliqua (alleen Markelo)
  1781-1804 Diverse belastingen Stokkum en Herike
  ca. 1785 Lijst van Goedsheeren en Eygengeërfden
  1794-1803 Register geslacht, gemaal, land en beesten (alleen Kerspel Goor)
  1795 Volkstelling, hoofdbewoner en aantal gezinsleden
  1800 Telling hoornvee
  1808 Register Personele Quotisatie
  1811 Veetelling
  1811 Volkstelling, hoofden der gezinnen
  1812 Lijst met stemgerechtigden
  1813 Volkstelling Laren
  1813 Volkstelling, eigenaar / hoofdbewoner en erfnaam
  1814 Volkstelling, hoofdbewoner en belastingclassificatie
  1815 Volkstelling (incl. gezinssamenstelling)
  1818 Kohier schoolgelden en omslag schoolfonds
  1818-1820 Turfbelasting Stokkum en Herike
  1819 Ingezetenen zoals geclassificeerd voor het schoolfonds
  1819 Eerste hoofdelijke omslag gemeente Markelo
  1821 Volkstelling, incl. gezinssamenstelling
  1822 Contribuabelen der Directe Belastingen
  1824-1857 Veetelling Stokkum / Herike
  1827 Ganzentelling Stokkum / Herike
  1829 Volkstelling, incl gezinssamenstelling
  1831 Veetelling
  1835 Volkstelling, hoofdbewoner en beroep
  1835 Erfnamen met hun bewoning en eigenaren
1838 Paarden, ossen en karren Kerspel Goor
  1842 Verbouwde bunders veldgewassen
1842 Verbouwde bunders veldgewassen Kerspel Goor
  1844 Staat met uitgedeelde vruchtbomen
  1844-1850 Veetelling Stokkum en Herike
  1856 Houtgewas taxatie
  1900 Emigranten in de 19e eeuw
  1912 Hoofdelijke omslag
  1915 en 1950 Telefoongidsen Markelo