Belastingregisters

Volks- en veetellingen en belastingregisters

De Stichting Heemkunde Markelo heeft bij haar genealogisch onderzoek ten behoeve van het beschrijven van de geschiedenis van boerderijen en families niet alleen bronnen als Burgelijke Stand, DTB-registers en Bevolkingsregisters geraadpleegd. Ook werden vele registers, zoals leenregisters, belastingregisters, volkstellingen, veetellingen en dergelijke gezocht en gevonden en vervolgens in een leesbare vorm gepubliceerd. Verschillende van die registers worden hierna in samenhang en in een leesbare vorm, inclusief een korte toelichting, aan belangstellenden ter beschikking gesteld.

Nieuw = nieuw toegevoegd/gewijzigd in de laatste 3 maanden

Bijlagen

 1188 Goederenregister graaf van Dale, heer van Diepenheim
 1475 Schattingsregister
 1601-1602 Verpondingsregister
 1602 Paardegeld- en reliquaregister
 1642-1675 Vuursteden / verponding
 1674 Schadevergoeding Munsterse oorlog
 1675 Register hoofdgeld
 1675 Vuurstedenregister
 1682 Vuursteden- en ovenregister
 1683 Register 1000e penning
 1683 Register gepretendeerde armen
 1693 1000ste penning Kedingen
 1693 Zoutgeld Kedingen
 1701 Register zoutgeld
 1706 Register vuurstedengeld (excl. Kerspel Goor)
 1711 Register 1000e penning
 1722 Verpondingsregister
 1725 Register hoofdgeld
 1734 Register 1000e penning
 1748 Volkstelling (incl. gezinssamenstelling)
 1749-1756 Register van aangegraven landen
 1750 Register hoofdgeld
 1751 Verpondingsregister
 1752 Vuurstedenregister
 1758 Register 1000e penning van het houtgewas
 1759 Register land en beesten, dienstbodengeld etc. (alleen Markelo)
 1767 Register hoofdgeld
 1779 Register land en beesten (alleen Markelo)
 1780 Register paardegeld en reliqua (alleen Markelo)
 1781-1804 Diverse belastingen Stokkum en Herike
 ca. 1785 Lijst van Goedsheeren en Eygengeërfden
 1794-1803 Register geslacht, gemaal, land en beesten (alleen Kerspel Goor)
 1795 Volkstelling, hoofdbewoner en aantal gezinsleden
 1800 Telling hoornvee
 1808 Register Personele Quotisatie
 1811 Veetelling
 1811 Volkstelling, hoofden der gezinnen
 1812 Lijst met stemgerechtigden
 1813 Volkstelling Laren
 1813 Volkstelling, eigenaar / hoofdbewoner en erfnaam
 1814 Volkstelling, hoofdbewoner en belastingclassificatie
 1815 Volkstelling (incl. gezinssamenstelling)
 1818 Kohier schoolgelden en omslag schoolfonds
 1818-1820 Turfbelasting Stokkum en Herike
 1819 Ingezetenen zoals geclassificeerd voor het schoolfonds
 1819 Eerste hoofdelijke omslag gemeente Markelo
 1821 Volkstelling, incl. gezinssamenstelling
 1822 Contribuabelen der Directe Belastingen
 1824-1857 Veetelling Stokkum / Herike
 1827 Ganzentelling Stokkum / Herike
 1829 Volkstelling, incl gezinssamenstelling
 1831 Veetelling
 1835 Volkstelling, hoofdbewoner en beroep
 1835 Erfnamen met hun bewoning en eigenaren
 1838 Paarden, ossen en karren Kerspel Goor
 1842 Verbouwde bunders veldgewassen
 1842 Verbouwde bunders veldgewassen Kerspel Goor
 1844 Staat met uitgedeelde vruchtbomen
 1844-1850 Veetelling Stokkum en Herike
 1856 Houtgewas taxatie
 1900 Emigranten in de 19e eeuw
 1912 Hoofdelijke omslag
 1915 en 1950 Telefoongidsen Markelo