Historisch overzicht

De Stichting Heemkunde Markelo heeft in de loop der jaren verschillende boeken uitgegeven waarin per buurtschap o.a. de historische gegevens per pand zijn beschreven.

Omdat van de meeste buurtschappen deze boeken zijn uitverkocht en er toch nog geregeld vraag is naar deze informatie, is besloten om de basisgegevens voor deze boeken middels internet openbaar te maken. Deze basisgegevens lopen niet altijd parallel met de beschrijvingen in de boeken. Vaak zijn de boekbeschrijvingen gedetailleerder, echter er staan ook gegevens in de basisgegevens die niet in het boek zijn overgenomen.

De verwijzingen hiernaast brengen u naar de basisgevens per buurtschap.

In deze bestanden vindt u beschrijvingen van de historie van de boerderijen en de bewoning, eventueel aangevuld met de fotonummers van de panden zoals ze te vinden zijn op onze beeldbank.

Bij de geschiedenis van de boerderij staan ook akten die betrekking hebben op de bewoners. Bronnen zijn veelal de rechterlijke archieven van het Richterambt Kedingen welke tot 1811 gefunctioneerd hebben. Helaas zijn deze archieven maar vanaf 1700 bewaard gebleven. Andere bronnen zijn doop- en trouwboeken, markeboeken, pastoraliaboek, volkstellingen, belastingregisters, boerderijarchieven, bevolkingsregisters, leenprotocollen, gemeentearchief voormalige gemeente Markelo, notariële archieven, etc.
Boerderijen gesticht na 1900 zijn meestal niet vermeld.

Ook zoals in de huidige tijd werd er vroeger gebouwd, herbouwd en afgebroken. Vooral in het dorp zelf zijn de wijzigingen het grootst; alle woningen/boerderijen in het dorp zijn dan ook niet vermeld en ook is niet alle (jongere) bewoning compleet, ook al omdat men er soms voor kortere tijd woonde.

Het is de bedoeling om de boerderijen van de gehele voormalige gemeente Markelo in deze bestanden te plaatsen; (alleen Kerspel Goor ontbreekt nog, volgt over een paar jaar).

Veelal is er meer informatie bekend bij onze stichting; u kunt dit navragen via email: info@shm.nl