Familie Kranenberg toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Kranenberg toegevoegd.

Veel personen met de naam Kranenberg, Klein Kranenberg, Kranenbarg, Weulen Kranenberg en Weulen Kranenbarg hebben hun roots liggen en hun naam te danken aan een paar oude erven (Klein) Kranenberg in Vorden.
In Markelo vestigden zich drie verschillende takken uit Vorden en wel:

Tak A

Nazaten van Jan Onstenk op Klein Kranenberg en wel Gerrit Kranenberg (generatie III.1) die zich circa 1772 vestigde in Kerspel Goor. Gerrit noemde zich aanvankelijk Klein Kranenbarg (of -burg) maar dat werd uiteindelijk Kranenberg. Vele Kranenberg’s van deze tak waren spoorwegarbeider/beambte.

Tak B

Jan Kranenberg (generatie IV.5) die zich in 1850 vanuit Diepenheim vestigde op erve Hekhuis is Herike. Oudst gevonden voorvader in Vorden is Derck Cranenborg (zie vanaf blz 20).

Tak C

Willem Klein Kranenberg die in 1918 ging boeren op Philipsburg/Flipborg aan de Twikkelerweg;
Hij kwam toen met zijn gezin van Ruurlo. Er is een verre familierelatie in de 17e eeuw met tak A.