Familie Wolberink toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Wolberink toegevoegd.

De personen met de naam Wolberink hebben hun roots liggen op het zeer oude erve Wolberink in Stokkum; het
wordt voor het eerst genoemd in 1224.

Eerst was de familie Splinter eigenaar en later kwam het in bezit van de provincie Overijssel. In 1841 werd het door Teunis Wolberink aangekocht voor f 3200.

Rond 1865 werd de boerderij verplaatst; het stond oorspronkelijk aan de overkant van de weg. Thans wordt het ook Klompenmaker genoemd, omdat er een paar generaties Wolberink woonden die naast landbouwer ook klompenmaker waren.

Een paar takken zijn zich Wolbrink gaan noemen. Er zijn overigens in den lande meerdere andere families Wolberink/Wolbrink. In Nederland kwam de naam Wolberink in 1947 131 keer voor en in 2007 166 keer en de naam Wolbrink in 1947 120 keer en in 2007 259 keer.

Voor meer info van het erf zie boerderij Stokkum 2.1.190.