Familie Zandjans toegevoegd

In de rubriek Markelose Families is de familie Zandjans toegevoegd.

De personen met de naam Zandjans hebben hun roots liggen op het in het midden der 18e eeuw gestichte erve Zandjans op de Markelose Borkeld. Het gebied daar werd wel het Witte Zand genoemd.
Eerst bekende bewoner was Jan Roessing wiens dochter Harmina huwde met Holtenaar Derk Twellaar en zijn nazaten noemden zich naar de boerderijnaam.
De huidige schuur was oorspronkelijk de boerderij en ervoor is in 1927 een nieuwe boerderij
gebouwd.