Privacyverklaring

Stichting Heemkunde Markelo, gevestigd aan Kerkplein 41 7475 AE Markelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Heemkunde Markelo
Kerkplein 41
7475 AE Markelo
https://www.dehofmarken.nl/markelo
privacy@shm.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Heemkunde Markelo verwerkt onderstaande persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Contributiebedrag

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Heemkunde Markelo verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de overeenkomst voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van ons periodiek en onze nieuwsbrief
  • Verzenden van uitnodigingen voor bijeenkomsten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Heemkunde Markelo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Zodra het donateursschap wordt beëindigd en alle daarbij horende acties zijn afgehandeld worden de persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Heemkunde Markelo deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Heemkunde Markelo gebruikt op haar website functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Stichting Heemkunde Markelo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast gebruikt Stichting Heemkunde Markelo analytische cookies en deelt deze cookiegegevens met Google. De analytische cookiegegevens zijn geanonimiseerd. Deze bevatten dus geen persoonsgegevens die traceerbaar zijn naar een persoon. Met Google heeft Stichting Heemkunde Markelo een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Stichting Heemkunde Markelo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Heemkunde Markelo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek hiertoe sturen naar privacy@shm.nl.

Stichting Heemkunde Markelo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Heemkunde Markelo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@shm.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.